dimecres, 29 de març de 2017

Resum consell escolar 15/02/17


Consell escolar 15/2/2017 


Tancament econòmic exercici 2016

L'escola en farà arribar detall de les partides d'ingressos i despeses de l'any en un document adjunt a la pròpia acta del consell.
En resum, s'obté un saldo final positiu d'uns 8730 €, degut en bona part al fet que el Departament d'Ensenyament va fer l'ingrés que pertoca per alumne (184 alumnes x 25 €/alumne)  abans de finalitzar l'any 2016 i a altres ajudes rebudes.
També es destaca i s'agraeix, des de l'escola les diverses aportacions fetes per l'AMPA per a suportar part del cost de les sortides (que no es comptabilitzaven en l'exercici 2016), la compra de materials per a nodrir d'eines adequades la nova metodologia de matemàtiques, etc...

El romanent de 2016, com s'indica més endavant, es dedicarà (en part) per a possibles despeses extraordinàries, tot reservant-ne una part per a imprevistos.
S'aprova el tancament econòmic del 2016

Pressupost 2017
S'indica que el Departament ha modificat el criteri comptable i el corresponent programari per a la realització del pressupost de 2017.
Com a principal novetat, s'han de comptabilitzar el cost i despesa de sortides, excursions,...
D'aquesta manera, el pressupost esdevé bastant més alt que en cursos anteriors on no es comptabilitzaven aquestes partides.

Pel que fa a les aportacions/col·laboracions que va realitzant l'AMPA, s'indica que es preveu que hi continuaran essent, ja que l'AMPA ha transmès la voluntat de continuar-les fent. No es defineixen en el pressupost ja que encara no s'han concretat. 
Les principals "inversions" o millores d'equipaments previstos en el pressupost i que en bona part sortirien del romanent de l'exercici anterior són :
- Equipar una nova aula que es preveu executar en realitzar-se les obres d'adequació del lavabo i vestidor del menjador.

Es preveu aprofitar les obres per a reordenar els accessos entre espais i enderrocar un envà que hi ha entre un petit magatzem de material d'educació física i una petita habitació en la zona de sota-escales i davant de l'aula de música. D'aquesta manera es podrà crear un nou espai per a aules. Aquestes obres no van a càrrec del Centre, però es reserva una partida pressupostària per a equipar l'aula.
- Instal·lar, en cas necessari, certs elements per a completar la instal·lació d'una nova xarxa interna de fibra òptica que substituirà l'actual wifi (no suficient per a donar serveix a tots els equips actuals alhora) i que el Departament d'Ensenyament ja ha acceptat executar per part seva.
L'execució de la instal·lació bàsica a càrrec del Departament sembla immiment, ja que els tècnics corresponents ja han fet l'avaluació i amidament d'allò necessari en el mateix centre.
- La possible compra d'un nou servidor degut a què l'actual és de préstec
- La renovació de materia per a psicomotricitat i educació física.

S'aprova el pressupost per al 2017


Precs i preguntes

- L'Elena transmet la inquietud que li ha fet arribat algun pare/mare de cicle superior respecte a la implantació i assumpció per part dels alumnes de la nova metodologia d'ensenyament de les matemàtiques, pel fet de què en tenir més a prop l'accés a l'institut es percep un risc major de no tenir prou temps ( fer passos enrere i no arribar ben preparats,  no saber quina han d'utilitzar, notes més baixes,...)

Des de l'escola s'indica que tot i l'ensenyament en la "nova" metodologia, es permet aplicar també la matemàtica "tradicional" en els exàmens ja que és evident que els alumnes de cicle superior tenen una major inèrcia amb l'anterior metodologia d'operacions,... El que es prioritza és que el resultat final sigui el correcte.
Tot i això, es remarca que tot plegat ha de portar a la millora en la comprensió dels conceptes i no només fer les operacions únicament de manera rutinària i es posen exemples en què els alumnes cerquen resoldre problemes amb la nova metodologia fins i tot en casos no treballats a classe.

També es remarca que es continua incidint en la formació del professorat per a la millor. En aquest sentit, es recorda, que els dies 2 i 3 de març hi haurà en Marcos Marrero, treballant les matemàtiques amb els alumnes i professors durant aquests dos dies. A més, el dissable 4 de març farà una conferència a Olot de la qual s'ha informat als pares que vulguin o puguin com inscriure-s'hi.
També s'indica que en la darrera reunió de seguiment amb l'institut, es va indicar que quan s'arriba a l'institut es detecta que els nens necessiten, demanen molt d'acompanyament per part del professorat i que són poc autònoms. No només es produeix en matemàtiques, sinó que és general a d'altres assignatures i de totes les escoles que nodreixen l'institut. 

- L'Elena transmet la demanda d'alguns pares de dedicar l'assignatura d'educació física a cicle inicial a realitzar un curset de natació (almenys un trimestre).

Des de l'escola es veu poc viable, ja que en realitat suposa perdre tot un matí (entre transport a la piscina, curs, vestidors, de nou transport a l'escola) i per tant no afecta únicament l'assignatura d'educació física.

D'altra banda, s'indica que si bé antigament havia estat subvencionat en part per Consell Comarcals, en aquests moments aparentment ja no ho és.

Així mateix, es destaca la poca disponibilitat horària que hi ha a la piscina d'Anglès, cosa que fa que alguna escola de pobles veïns que sí que ho aplica hagi d'anar a Salt.

També es comenta, que aquesta activitat s'havia dut a terme com a extraescolar a través de l'AMPA, i que en assamblea de la mateixa es va decidir deixar de fer-la.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada